UERMEND.NL

SINT MAARTEN

De buienradar op de Gsm’s stonden zaterdagmorgen roodgloeiend. Waren er buien, kwamen er buien, nu of straks…..
Welnee…Sint Maarten heeft een goede verhouding met de weergod(en). Het bleef de hele dag droog behalve enkele spetters in de vroege avond.
Op het Sint Antoniusplein was het een drukte van belang, fanfare, kinderen met en zonder lampion en vele pappa’s en mamma’s. Omstreeks 18.00 uur arriveerde dan diegene waar alles om draaide..Sinte Maerte met z’n paard en bedelaar.
Ondertussen waren de mensen van de organisatie, CB achter de Sjötting, al druk bezig alles in gereedheid te brengen voor het grote Sint Maartensvuur. De chocomel werd gewarmd en een laatste neutje werd achter de kieuwen geschud. Ook een cameraploeg van L1 was gearrivveerd om dit gebeuren op te nemen.
Eindelijk arriveerde dan de bonte verlichte stoet met de fanfare voorop. Onder de stoetelingen ook C.V.de Waterrate met hun prinsen Ludi en Ravi.
Na de muzikale inleiding ging dan toch eindelijk de fik in de brandstapel. Prins Ludi, Prins Ravi en Bedelaar Swienda kweten zich uitstekend van hun taak. Brandmeester Theo hield een oogje in het zeil.
Met grote ogen staarden de kinderen in de gezellig knetterende houtberg. Ondertussen werd iedereen voorzien van een overheerlijke nonnevot, die met behulp van een bekertje hotchoc naar beneden werd gespoeld.
De kinderen zongen hun uitgebreid Sint Maartenrepertoire in de microfoon. Toen de vuurhoop in elkaar zakte was dat een teken dat dit uiterst geslaagde Sint Maartenfeest weer voorbij was, althans nabij de molen.
In het vervolg hiervan werd richting gezet naar de voordeuren van de Urmondenaren in de omtrek om hier en daar lekkere snoep te vangen.
Complimenten aan de organisatie voor het perfecte verloop.

 t1 t2 

        Fotoalbum Hen Breuls

< terug


Redactie: Uermend.nl 2017-11-12 11:00:09

Bron: emailredactie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


sport

sport
.


KOMT SINTERKLAAS WEL NAAR URMOND ?

sintintocht2013 2Het hing aan een zijden Spaans draadje…….
Vanuit Urmond kreeg de Sint berichten van zijn transportpieten dat heel Urmond op de schop lag.
De kerktoren van de terpkerk heeft geen wijzerplaat meer, de brug is ingepakt, half Urmond-oost is afgesloten…..een huiverige situatie voor een man van ca. 300 jaar oud.
De organisatie van de intocht heeft in allerijl diverse foto’s gemaild en de situatie uitgelegd aan de hoofdpiet, afdeling transport. Dit had gelukkig resultaat. Met diverse aanpassingen in de aankomstroute moet het lukken de Sint te ontvangen. Helaas niet op het mooie Urmonderplein maar in Oud Urmond bij de Beurstel.
Dus alle kindertjes van Urmond…….zaterdag 25 november worden jullie allemaal verwacht aan de Beurstel om 12.00 uur. Van daaruit zal de Sintestoet zich begeven richting Fanfarezaal onder begeleiding van ons fanfaar. Hier kunnen alle kindertjes de Goedheiligman een handje komen geven.
Natuurlijk is de fanfarezaal, weer zoals gewoonlijk, prachtig versierd en vinden er diverse activiteiten plaats voor groot en klein.
En nog iets….helaas is de hoofd-hoofd Piet moeten achterblijven in Madrid. Hij is met zijn klitsen van het trainingsdak gevallen en zit nu in de gips. Misschien kunnen jullie ook hem een leuke tekening maken met beterschapswensen.
Oh ja….en nog heel veel groetjes van Sint !!
DUS TOT……….ZATERDAGMIDDAG…….25 NOVEMBER…….12.00 UUR…….BIJ DE BEURSTEL IN OUD URMOND…….!!

 

 

 

 

 

< terug


Redactie: Uermend.nl 2017-11-11 16:56:09

Bron: emailredactie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


sport

.


SINTERKLAASCOLLECTE

9739Al vele jaren is het een traditie dat de inwoners van Urmond hun steentje bijdragen aan de bekostiging van het Sinterklaasfeest.
Daarvoor wordt huis aan huis gecollecteerd:
MAANDAG 13 T/M DONDERDAG 16 NOVEMBER A.S.
Uw bijdrage aan de collecte maakt het mogelijk om voor de kinderen van Urmond een leuke attentie te kunnen verzorgen.
De peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar die nog niet bop de peuterspeelzaal zitten, evenals de kinderen die op een basisschool c.q. op een school voor buitengewoon onderwijs buiten Urmond zitten, horen ook bij dat feest.
Voor deze kinderen kunt u de bon in de huis-aan-huis flyer invullen en aan de collectant meegeven. Hun attentie wordt op 29 november aan huis gebracht. Bij verhindering, de gegevens doormailen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
Bent u niet aanwezig als de collectant bij u aan de deur komt, ook dan de bon in de flyer doormalen aan bovenstaand mailadres .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 < terug


Redactie: Uermend.nl 2017-11-09 19:12:09

Bron: emailredactie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

sport
.


Nieuwsbrief Graetheidecomité november 2017

Graetheide20170511

Beste vriendinnen en vrienden van Graetheide,

De laatste maanden heeft het Graetheidecomité intensief overleg gevoerd met de provincie, de gemeente Sittard-Geleen en de directie van Chemelot. Onderwerp van gesprek de toekomst van de Lexhy (het gebied ten noorden van de Urmonderbaan). Hieronder de stand van zaken.

Chemelot wil geen Campus op de Lexhy, maar industrie.

Medio 2016 publiceerde Chemelot haar Visie 2025, waarin aangegeven werd dat de Brightlands-campus moet uitbreiden buiten het huidige terrein en het liefst op de Lexhy. Voor de Lexhy werd gekozen omdat de campus-medewerkers dicht bij elkaar moeten zitten. Een deskundig bureau , Buck Consultants International (BCI), heeft deze plannen uitgewerkt en kwam in juni 2017 met een 100 bladzijden tellend rapport. Uit dat rapport blijkt echter dat het niet om een uitbreiding van de Campus gaat maar hoofdzakelijk om de vestiging van industrie. Het rapport van BCI maakt duidelijk dat veruit het grootste ruimtebeslag nodig is voor productiebedrijven. In het minimum scenario van BCI zijn 17 van de totaal benodigde 23 ha voor industrie, in het maximum scenario 32 van de 43. Het gaat dus blijkbaar niet om een research-campus maar hoofdzakelijk om een gewoon industrie-terrein. Chemelot is van mening dat onderzoek en productie samen op een campus moet zitten. Op de campus in Eindhoven echter worden geen productiebedrijven toegelaten, dus daar ziet men het toch wel anders.

Een eerste indicatie dat het voornamelijk om industrie gaat is het feit dat Sitech (een technologische service-afdeling van Chemelot die helemaal geen onderzoek doet) zich op de Campus gaat vestigen.
Terwijl de ruimte op de campus beperkt is, is er toch voor gekozen om 500 mensen van Sitech op de Campus te vestigen. Dit betekent dat 500 researchmedewerkers naar de noordkant van de Urmonderbaan zouden moeten. Sitech had gevestigd kunnen worden in het voormalige kantoor Urmond, maar volgens Chemelot was die optie te duur. Merkwaardig is dan wel dat de leiding en staf van de ACN-fabriek haar intrek heeft genomen in kantoor Urmond omdat dat goedkoper is dan huisvesting op Chemelot.

Voor productie is volgens BCI de nabijheid van een researchcampus niet zo belangrijk, dus hiervoor zouden ook andere locaties in aanmerking kunnen komen. Het Graetheidecomité is daarom van mening dat de Campus alleen voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en processen gebruikt moet worden. Voor productiebedrijven moet breder in de regio naar mogelijkheden gezocht worden. Mogelijkheden die minder belastend zijn voor leefomgeving, natuur en landschap.

Groeiprognose.

BCI is erg optimistisch over de te verwachten groei. Het minimumscenario van BCI (3512 medewerkers in 2026, exclusief Sitech) klopt vrij aardig met de groeiprognose die de provincie voor de Campus hanteert (2970 medewerkers in 2023). Het maximumscenario van BCI (5750 mensen) ligt daar ver boven en lijkt ons niet realistisch.
Zeker over de mogelijke vestiging van nieuwe bedrijven is BCI veel te optimistisch. In de periode 2010-2016 heeft zich (volgens BCI zelf) in heel Nederland één bedrijf gevestigd in de voor de Chemelot-campus relevante sectoren. Voor de komende 10 jaar berekent BCI echter dat zich op alleen de Chemelot-campus 6-11 nieuwe bedrijven zouden vestigen. Dit lijkt ons een erg onwaarschijnlijke groei.

Afweging industrie tegen natuur en landschap
De studie van BCI pretendeert een afweging te maken welke locatie, rekening houdende met natuur en landschap, het meest geschikt is. In 100 bladzijden worden de economische aspecten uitvoerig belicht (het rapport heeft dan ook als titel “Economische onderbouwing ruimtebehoefte...) maar er wordt geen woord gewijd aan de gevolgen voor natuur, landschap en leefomgeving. Zelfs het feit dat de Lexhy door de provincie bestempeld is als “goudgroene natuurzone” en deel uitmaakt van een ecologische verbindingszone (Omgevingsvisie Sittard-Geleen 2016) wordt in het rapport niet genoemd. Toch denkt BCI in staat te zijn een afweging te maken tussen economische belangen en natuur, simpel door wat + en – tekens in een tabel. Deze methode is echter volstrekt ongeschikt om een afweging te maken tussen economie en natuur. Omdat er meer dan 10 onderdelen van de keuzetabel met economie te maken hebben en maar één met natuur zal de uitkomst bepaald worden door de economische aspecten. De uitkomst hangt ook sterk af van de keuze van de weegfactoren. Als voor natuur een factor 3 gekozen wordt (in plaats van 2) is de Lexhy niet meer de beste optie.
De conclusie van BCI dat de Lexhy overall de beste locatie is, is dus niet gebaseerd op een verantwoorde afweging en is onjuist. De enige conclusie kan zijn dat uit bedrijfseconomisch oogpunt de Lexhy het beste is en uit het oogpunt van natuur en landschap het slechtste.
Overigens kan het ook niet de taak van een adviesbureau zijn om een dergelijke afweging te maken. Dit hoort door de politiek (gemeenteraad, Provinciale Staten) gedaan te worden.

Conclusies
De geplande uitbreiding van Chemelot op de Lexhy bestaat voor het grootste deel uit productie-bedrijven die beter elders gevestigd kunnen worden. Het onderbrengen van onderzoek en ontwikkeling tussen fabrieken doet afbreuk aan de doelstellingen van de Campus. Het succes van de Campus hangt mede af van het aantrekken van buitenlandse wetenschappers en die zitten liever op een echte research-campus. De 400 miljoen Euro die de provincie tot nu toe in de Campus gestopt heeft worden op deze manier niet optimaal gebruikt.
Als productie elders wordt ondergebracht is voor de verwachte groei aan R&D-activiteiten op de huidige locatie voldoende ruimte. Eventueel is daar ook nog plaats voor productiebedrijven die nauw met de research samenhangen.

Opgemerkt zij nog dat de studie van BCI een onderdeel is van het opstellen van een integrale gebiedsvisie. Hiervan moeten behalve de Lexhy ook het gebied Graetheide, de verkeerssituatie en de natuurcompensatie en landschappelijke inrichting onderdeel uitmaken. Een eindconclusie is pas mogelijk als deze integrale visie op tafel ligt.

Het Graetheidecomité

< terug


Redactie: Uermend.nl 2017-11-09 19:09:09

Bron: emailredactie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

sport
.


AANMELDEN KERSTMARKT

Ook dit jaar vindt er weer de traditionele Kerstmarkt plaats in de pittoreske kern van Oud-Urmond.
Op zondag 10 december van 14.00 tot 19.00 uur zullen weer vele kerstkramen in de Grotestraat, Urmonder Maasstraat en in de binnenruimten de vele bezoekers uitnodigen hun kerstinkopen te doen.
Voor sfeervolle muziek zorgen weer onze fanfare, zangkoor Amicala en de Dickens Voices.

Ook voor de inwoners van Urmond en omstreken bestaat de mogelijkheid om een standplaats binnen of buiten te huren.

Info bij de marktmeester John Jongen:
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of
Tel.: 06-22667879

kerst

< terug


Redactie: Uermend.nl 2017-11-07 20:38:09

Bron: emailredactie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


sport
.